OFERTA

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kozera zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, fundacji, stowarzyszeń oraz klientów indywidualnych.

Kancelaria świadczy usługi m.in. z zakresu następujących dziedzin prawa:

PRAWO CYWILNE, w tym:

 • dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję)
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych
 • windykacja należności
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
 • reklamacje zakupionych towarów i usług,
 • rękojmia za wady fizyczne lub prawne rzeczy.
 • i inne

SPADKI, w tym:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • zapis i polecenie
 • zachowek
 • pomoc przy sporządzeniu testamentu

PRAWO RODZINNE I OPIKUŃCZE, w tym:

 • alimenty
 • rozwód/ separacja
 • podział majątku wspólnego
 • opieki nad dziećmi
 • ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
 • zaprzeczenie ojcostwa/ unieważnienie uznania dziecka
 • przysposobienie (adopcja),
 • zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka, ustalenie ojcostwa
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ubezwłasnowolnienie.

PRAWO KARNE, w tym:

 • obrona w postępowaniach karnych/ wykroczeniowych
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego

PRAWO ADMINISTRACYJNE, w tym:

 • reprezentowanie przed organami administracji, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg, w tym skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

PRAWO PRACY, w tym:

 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sprawach pracowniczych
 • dochodzenie świadczeń pracowniczych
 • zakaz konkurencji
 • działalność organizacji związkowych,
 • mobbing/ molestowanie/ dyskryminacja w zatrudnieniu,
 • wypadki przy pracy.
 • dochodzenie roszczeń rentowych i emerytalnych

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW (prawo gospodarcze), w tym:

 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy
 • sprawy dotyczące dochodzenia należności, wykonania obowiązków w ramach postępowania

przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego

 • opiniowanie i sporządzanie umów

i inne.