WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest każdorazowo uzgadniane z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia , stopnia trudności i złożoności spraw, jej precedensowego lub nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi oraz innych warunków wymaganych przez klienta.
Dostosowując się do zróżnicowanych potrzeb klientów możliwe są następujące sposoby rozliczenia:

– na podstawie umowy obejmującej dokonanie jednorazowo określonej/ych czynności prawnej/ych,
– na podstawie kompleksowej umowy o stałą obsługę prawną

W ramach wyżej wymienionych umów przewidywane są niżej wskazane formy wynagrodzenia:

– wynagrodzenie w ustalonej z góry kwocie za realizację określonej usługi prawnej;
– wynagrodzenie ryczałtowe (ustalona stawka miesięczna za określony zakres usług lub określoną ilość godzin świadczenia usług)
– wynagrodzenie godzinowe (wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej)
– wynagrodzenie mieszane (określona z góry kwota wraz z ustaloną premią uzależnioną od rozstrzygnięcia sprawy (tzw. success fee)